smis 112630

Proiectul este co-finanțat din Fondul de Coeziune prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România.

 

La 26.10.2017 a fost semnat contractul de finanțare nr.137 pentru proiectul „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova”, cod SMIS 2014+112630, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 - Axa prioritară 3 - „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor”, Obiectivul specific OS 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România, prin care se urmărește continuarea, dezvoltarea și finalizarea investițiilor în sectorul de gestionare a deșeurilor solide, începute prin proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova”, finanțat prin POS Mediu 2007-2013. Valoarea totală a proiectului „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova”: 64.442.740,75 lei cu TVA, din care: 40.493.742,86 lei contribuția Uniunii Europene, 6.193.160,67 lei contribuția din bugetul național, 952.793,93 lei contribuția eligibilă a beneficiarului, 16.803.043,29 lei cheltuieli neeligibile, NFG și TVA.

obiectivul general al proiectului


Obiectivul general al proiectului vizează completarea infrastructurii existente în domeniul deșeurilor, cu investiții care vor conduce la realizarea, în județul Prahova, a unui sistem integrat de management al acestora, prin care se vor atinge standardele minime de conformare cu cerințele legislative în sectorul de mediu ale UE, precum și îndeplinirea angajamentelor pe care România și le-a asumat prin Tratatul de aderare. De asemenea se urmărește: Creșterea standardelor de viață și de mediu din județul Prahova, vizând, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu. Dezvoltarea unui sistem durabil de management al deșeurilor în județul Prahova, prin îmbunătățirea managementului deșeurilor și reducerea numărului de zone poluate din județ. Obiectivele specifice ale proiectului, sunt definite pe baza obiectivelor OS 3.1. din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și vizează creșterea capacității sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale în concordanță cu ierarhia deșeurilor, urmărindu-se dezvoltarea infrastructurii la nivelul județelor. Prin proiectul „Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova” se reduce cantitatea de deșeuri biodegradabile la depozitare la 35% față de nivelul din 1995, conform obligațiilor asumate prin Tratatul de aderare în vederea implementării Directivei 99/31/EC privind depozitarea deșeurilor. Scopul proiectului este acela de a stabili un set de măsuri care să conducă treptat la un standard de viață ridicat al populației, precum și la un mediu mai puțin poluat. Perioada de implementare: 25 de luni (27.12.2016-31.12.2018). ​ Beneficiarii finali ai acestui proiect de management al deșeurilor sunt gospodăriile din județ (populația din mediul urban și cel rural), instituțiile administrative sociale, precum și agenții economici care își desfășoară activitatea în județul Prahova, în funcție de tipul de deșeu pe care îl produc.

beneficiile proiectului


Reducerea cantității de deșeuri biodegradabile la depozitare la 35% față de nivelul din 1995, conform obligațiilor asumate prin Tratatul de aderare, în vederea implementării Directivei 1999/31/EC, privind depozitarea deșeurilor. Creșterea cantității de deșeuri reciclate și valorificate în județul Prahova. Stabilirea în județul Prahova de structuri eficiente de gestionare a deșeurilor. Aplicarea principiului dezvoltării durabile și a eficienței energetice. În implementarea proiectului a fost abordat conceptul dezvoltării durabile prin dimensiunea ecologică, economică și socială. Dimensiunea ecologică privește consumul și producția durabilă, conservarea și managementul resurselor naturale, schimbările climatice și energia curată. Respectarea indicatorilor fizici stabiliți la nivelul Aplicației de Finanțare și îndeplinirea indicatorilor POIM prin finalizarea investițiilor și operaționalizarea stației TMB Ploiești (inclusiv furnizarea de vehicule lung curier și containere).

image

CONTRACT DE SERVICII 1

Asistență tehnică de management pentru acordarea de sprijin în gestionarea și implementarea Proiectului „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova”.

CONTRACT DE SERVICII 2

Asistență tehnică privind supervizarea contractelor aferente Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Prahova.

CONTRACT DE SERVICII 5

Servicii de audit financiar al proiectului „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova”.

CONTRACT DE LUCRARI 3

Proiectare și execuție de lucrări aferente contractului: Construirea stației de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești, din cadrul proiectului: „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul PRAHOVA”.

SCOPUL PROIECTULUI


Prin realizarea investițiilor din cadrul proiectului, vizând creșterea capacității sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale în concordanță cu ierarhia deșeurilor, se urmărește dezvoltarea infrastructurii la nivelul județului necesară pentru obținerea următoarelor rezultate: Reducerea cantității de deșeuri biodegradabile depozitate, ca urmare a tratării mecano-biologice a deșeurilor biodegradabile în cadrul Stației de la Ploiești. Optimizarea sistemului de management al deșeurilor prin reducerea impactului aferent transportului deșeurilor la facilitățile de tratare/ depozitare precum și îndeplinirea obiectivelor județene de reducere a cantității de deșeuri biodegradabile depozitate. Respectarea Principiului Poluatorul plătește, prin stabilirea tarifelor pentru serviciile de salubrizare, urmărind recuperarea costurilor, ținând cont de nivelul de suportabilitate al populației.

REZULTATE SI CONCLUZII


REZULTAT OBTINUT LA FINALIZAREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Infrastructura existentă a fost completată cu Stația de Tratare Mecano-Biologică a Deşeurilor Biodegradabile Ploieşti și cu echipamentele (14 containere de metal, din care 8 buc. - 40 mc și 6 buc. - 28 mc, și 4 vehicule transfer lung curier) necesare funcționării optime a acesteia, pentru atingerea țintelor de deviere de la depozitare a deșeurilor biodegradabile. Stația de tratare mecano-biologică Ploiești va trata deșeurile reziduale și deșeurile verzi (deșeurile biodegradabile din grădini, parcuri și piețe) colectate din județul Prahova. Are capacitatea este de 150.065 tone/an, din care 146.960 tone/an reprezintă deșeurile reziduale și 3.105 tone/an deșeuri verzi (deșeuri biodegradabile din grădini, parcuri și piețe).

CONCLUZII

Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova”, finanțat prin POS Mediu 2007-2013 și prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, va contribui la îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Tratatul de Aderare, precum și a celor stabilite prin documentele strategice la nivel național (POIM 2014-2020, Strategia Națională de Gestiune a Deșeurilor pentru orizontul de timp 2014-2020, Planul Național de Gestiune a Deșeurilor, Planul Regional de Gestiune a Deșeurilor și Planul Județean de Gestiune a Deșeurilor.

Autorizație construire Stație Tratare Mecano-Biologică Ploiești

DESCARCĂimage

Autorizație construire alimentare cu energie electrică

DESCARCĂimage

Comunicat

image

DESCARCĂ


PROIECT ”FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL PRAHOVA”

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați

http://www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României